Lidkerken

Apostolisch Genootschap
(wwww.apgen.nl)

Doopsgezinde Gemeente Breda
(www.dgbreda.doopsgezind.nl)

Evangelische Gemeente Jefta
(www.jefta.org)

Kerk van de Nazarener Breda en omstreken
(www.kvdnbreda.nl)

Leger des Heils
(www.legerdesheils.nl/korpsbreda)

Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters
(www.orthodoxekerkbreda.nl)

Protestantse Gemeente te Breda
(wwww.protestantsegemeentebreda.nl)

Protestantse Gemeente Ginneken
(www.protestantsegemeenteginneken.nl)

Remonstrantse Gemeente Breda
(www.remonstranten.org/breda)

Roomskatholieke Parochies