Op zaterdag 23 november 2019 wordt de jaarlijkse Werkdag vluchtelingen van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland gehouden, met als thema: ‘Geloven zonder grenzen’. U bent welkom van 10.00 – 15.00 uur in de Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2 in Amersfoort. Graag aanmelden bij het secretariaat van de Raad van Kerken Nederland: rvk@raadvankerken.nl

De Raad van Kerken is sterk betrokken bij vluchtelingen vanuit het uitgangspunt dat elk mens recht heeft op een menswaardig bestaan. De hulp aan vluchtelingen die proberen een nieuw bestaan op te bouwen, ligt heel veel kerkmensen na aan het hart. We zien al vele jaren een grote betrokkenheid. Maar ook ervaren we, dat het voor veel vluchtelingen en mensen die hen nabij zijn, vaak uiterst moeizaam is tussen de bestaande regels en beperkingen een weg naar de toekomst te vinden. De Raad heeft in de afgelopen maanden opnieuw onder woorden gebracht wat ons daarbij beweegt, hoe we het samen volhouden en waarom we met voor- en tegenspoed doorgaan. Deze nieuwe brochure ‘Geloven zonder grenzen – over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers’ verschijnt begin november.

Op de Werkdag van 23 november wordt de brochure gepresenteerd en toegelicht. De brochure is bedoeld om in parochies en gemeentes en andere gemeenschappen het gesprek te voeren over onze betrokkenheid en wat nodig is. Maar ook, hoe onze betrokkenheid nieuwe perspectieven van gemeenschap en delen biedt. In verhalen van inspiratie, ervaring en bemoediging willen we delen wat ons beweegt en wat we van elkaar leren op vaak lastige wegen met veel hobbels en valkuilen. En ook hoe we gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpverlener willen benadrukken. In de afgelopen jaren lijkt het vaak alsof het draagvlak in kerk en samenleving voor een menswaardige omgang met vluchtelingen onder druk staat. Dan is ook de vraag hoe we onze achterban, kerken en gemeenschappen, kunnen meekrijgen en inspireren om zich in te zetten en daarmee door te gaan, ook als het lastig is.

Op de werkdag zullen we stil staan bij de ervaringen van het kerkasiel afgelopen november-februari in Den Haag en hoe ons dat inspireert tot nieuwe manieren van kerk zijn. We delen ervaringen uit diverse plaatsen in het land, over samen leven, integratie, opkomen voor recht, enz., waarbij ook de vraag besproken wordt hoe je het ook op lange termijn volhoudt. En we gaan in gesprek met mensen die uit persoonlijke ervaring, als vluchteling of als naaste van vluchtelingen om daaruit nieuwe moed te putten.

Het programma zal bestaan uit een opening met o.a. een woord vanuit de landelijke Raad, diverse inspirerende en leerzame workshops, en voldoende tijd voor onderlinge ontmoeting tijdens de lunch.

10:15 – 10:30: Inloop, koffie/thee

10:30 – 10:45: Meditatief moment

10:45 – 12:00: Plenair programma

  • Sociaal-ethische kernwaarden en het kerkelijk handelen – prof. Fred van Iersel, bijzonder Hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology.
  • In Nederland… en dan? Het verhaal van Julia Shamojan, diaconaal werker Remonstranten.
  • Geloven voorbij grenzen en kerkasiel – Derk Stegeman, STEK (Stad en Kerk, Den Haag), nauw betrokken bij het kerkasiel in Bethel.

De lezingen worden afgewisseld met muziek

12:00 – 12:15 Presentatie nieuwe brochure met handreiking voor gebruik – Ineke Bakker (STEK) en John van Tilborg (INLIA)

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45 Workshop ronde 1, keuze uit workshops 1-3:

  1. Kerkasiel: achtergrond, resultaten, leerpunten – Derk Stegeman en Ineke Bakker
  2. Inspiratie: Bemoediging en volhouden – woongemeenschap De Wonne, Almelo
  3. Gesprek over teksten uit de brochure van de Raad van Kerken – Fred van Iersel

13:45 – 14:30 Workshop ronde 2, keuze uit workshops 4-6

  1. Spanning tussen afhankelijkheid-verlangen naar gelijkwaardigheid – John van Tilborg
  2. Opkomen voor recht: ervaringen uit Amsterdam – Gerhard Scholte (Raad van Kerken Amsterdam)
  3. Samen leven: Integratie en kerken – Karel Jungheim (Kerk in Actie) en Maaike Graaff (Justice and Peace)

14.30 – Napraten met drankje

Ook in Breda zal aandacht worden besteed aan de Werkdag. Zodra hierover meer bekend is, wordt hierover bericht op deze website.