Op 2 juni 2021 start weer de vijfde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis’. De cursus wordt gegeven in de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus. De cursus is vooral bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

In deze cursus belichten we in vijf avonden telkens een belangrijke periode uit de geschiedenis van de katholieke Kerk. We gaan in op de maatschappelijke omstandigheden en op het geloofsleven van degenen die toen daarin leefden en die ons het geloof hebben doorgegeven. In het bijzonder schenken we aandacht aan het leven van een heilige die in die periode heeft geleefd en die in de omstandigheden van het moment een wegwijzer is voor het navolgen van Jezus en het beleven van het evangelie.

Jezus heeft alle mensen willen samenbrengen in één gemeenschap met Zijn Vader, een nieuw volk van God. Tot dat volk hoort niet alleen het volk Israël, maar alle mensen van alle tijden die antwoorden op de roeping van God en Jezus willen navolgen. Die gemeenschap die in naam van Jezus bijeen is gebracht, werd door de eerste christenen aangeduid met een woord dat we in het Nederlands met ‘Kerk’ vertalen.

In de geloofsbelijdenis drukken we het geloof uit dat de Kerk heilig is. Dat is zij ook, omdat zij door God is bijeengebracht en bestaat uit mensen die door God zijn geheiligd. Dat wil jammer genoeg niet zeggen dat alle leden van de Kerk, in het verleden en nu, persoonlijk even heilig zijn. Bovendien blijven we allemaal kinderen van onze tijd en staan onder invloed van de tijdsgeest. In steeds wisselende omstandigheden hebben de leiders en leden van de Kerk geprobeerd recht te doen aan het evangelie, met meer of met minder enthousiasme en met meer of met minder succes. Het zijn de heiligen, zoals de heilige Franciscus, die in hun tijd een getuigenis geven van de echte geest van het evangelie en laten zien wat het is om leerling van Jezus te zijn. In vijf sleutelperiodes in het leven van de Kerk willen we de licht- en schaduwzijden bespreken en bekijken vanuit het oogpunt van een heilige van die tijd.

Data en tijden: woensdagen 2, 23 en 30 juni en 7 en 14 juli; alle keren van 19:30 tot 21:30 uur.

Cursusleider is Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum.

Kosten: er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Inschrijven noodzakelijk (Corona), door het invullen van het inschrijfformulier op de site van het Sint Franciscuscentrum.