Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert weer bijbelleesavonden over het Marcusevangelie. Onze bisschop verzorgt al jaren de bijbelcursus voor gelovigen in ons bisdom op Centrum Bovendonk te Hoeven. De cursus is nu tijdelijk verplaatst naar de Michaëlkerk in Breda, waar de huidige veiligheidsmaatregelen vanwege Corona goed zijn na te leven. De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden van harte uit!

Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Aan het einde bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen, de kerkelijke dagsluiting. Waarom Marcus? Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie nog vóór de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde hij diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Na elke cursusavond krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen in te sturen. Deze vragen worden meegenomen in opvolgende avonden.

Data en tijden: (18 januari en 8 februari: beide avonden uitgesteld vanwege de corona-maatregelen), 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni; alle avonden van 19:30 tot 21:30 uur

Plaats: Ontmoetingsruimte Heilige Michaelkerk, Hooghout 67, Breda
Deze Bijbelcursus wordt opgenomen en is achteraf ook te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda.

Kosten: De avonden zijn vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom (zie website Sint Franciscuscentrum).

Nadere info en aanmelden: op de site van het Sint Franciscus Centrum van het Bisdom, klik hier.