Onze doelen:

 1. Gestalte geven aan onderlinge ontmoeting en verbondenheid:
 • Binnen de Raad is er gelegenheid om elkaar als kerken te leren kennen;
 • De Raad is een veilige plaats voor uitwisseling van gedachten over actuele kerkelijke, theologische, ethische en maatschappelijke vragen;
 • De Raad leeft mee met bijzondere momenten van vreugde en verdriet;
 • De Raad geeft waar mogelijk praktische ondersteuning aan lidkerken.
 1. Bevorderen van samenhang en verbreding in de oecumenische samenwerking daarbuiten:
 • De Raad maakt deel uit van de landelijke Raad van Kerken;
 • Via de Wereldraad van Kerken is de Raad een onderdeel van de wereldwijde oecumene;
 • De Raad staat open voor andere dan de aangesloten kerken en christelijke geloofsgemeenschappen en zoekt daarmee samen te werken;
 • De Raad initieert de interreligieuze dialoog en levensbeschouwelijke samenwerking.
 1. Samen verantwoordelijkheid nemen en maatschappelijk betrokkenheid:
 • De Raad toont zijn maatschappelijke betrokkenheid bij diverse gelegenheden;
 • De Raad presenteert zich met en namens de lidkerken in de Bredase samenleving;
 • De Raad functioneert voor en naar de overheid en maatschappelijke organisaties in Breda als gesprekspartner namens de lidkerken.