Wat ons bindt

De Raad van Kerken Breda is een open platform van kerken en geloofsgemeenschappen in Breda. Vanuit onze christelijke roeping willen we gestalte geven aan de gemeenschap van kerken. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op het bevorderen van oecumene aan de basis van onze geloofsgemeenschappen door elkaar te leren kennen en dienstbaar te zijn aan ieder om ons heen. De Raad wil een platform zijn van waaruit kerken bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van de stad Breda en de samenleving in het algemeen. Mensen die in de verdrukking komen en de zorg voor de schepping hebben daarbij prioriteit.

Kerken en geloofsgemeenschappen die instemmen met onze uitgangspunten nodigen wij van harte uit lid te worden van de Bredase Raad van Kerken.